ارتباط با مجموعه 02188862963

پلنت ذخیره سازی - گاز مایع

واحدهای تولیدی و مصرفی نفت و فراورده های نفتی منجمله نفت و مشتقات آن ، میعانات گازی ، سیالات تحت فشار(گاز مایع ، پروپان ، بوتان و ….) و اتمسفریک (گازوئیل ، مازون ، بنزین و ….) و همچنین سیالات شیمیایی (آمونیاک ، بنزن و….) برای نگهداری یالات مذکور نیاز به احداث پلنتهای ذخیره سازی دارند
در این پلنتها بستگی به نوع سیال و استاندارد طراحی از تجهیزات متفاوتی استفاده می شود . که در چند ایستگاه به شرح ذیل تقسیم بندی می گردند:
ایستگاه ذخیره سازی : در این ایستگاه به منظور ذخیره سازی سیالات از مخزن ذخیره سازی استفاده می شود تعداد این مخازن به عواملی چند, چون دوری و نزدیکی واحد به منابع تامین کننده نفت خام, تعداد و ظرفیت واحدهای پالایش, تنوع فرآورده های تولیدی و سرانجام چگونگی انتقال و پخش فرآورده ها بستگی دارد.
ایستگاه تخلیه و بارگیری: به منظور تخلیه فراورده از تانکر واگن یا کشتی و یا بالعکس بارگیری از این ایستگاه استفاده می شود که شامل شیلنگهای تخلیه و بارگیری و یا بازوهای تخلیه و بارگیری (Loading and Unloading Arms) بسته به نوع طراحی و تجهیرات مرتبط دیگر استفاده می شود.
ایستگاه پمپ و کمپرسور: از این ایستگاه به منظور تخلیه و یا بارگیری و همچنین پراسس استفاده می شود در برخی از پلنتها از پمپ و یا کمپرسور به تنهایی و در برخی پلنتها به دلیل ماهیت سیال (گاز مایع ، پروپان ، بوتان ، پروپیلن ، آمونیاک و ….) از پمپ و کمپرسور همزمان استفاده می شود.
ایستگاه برق و ابزار دقیق: به منظور راه اندازی تجهیزات و همچنین انجام کنترلهای فرایندی از این ایستگاه استفاده می شود.

سایر موارد دیگر منجمله مبجث ایمنی و آتش شانی ، ساختمانی ، پایپینگ و … از دیگر بخشهای این پلنت می باشند.