ارتباط با مجموعه 02188862963

جایگاه‌های تخلیه و بارگیری (Loading & Unloading Statio)

سوختگیری هواپیما

سیالات مختلف بسته به ماهیت خود، روش های تخلیه بارگیری متفاوتی دارند. به عنوان مثال، برخی برای تخلیه به پمپ نیاز دارئ و برخی به کمپرسور ودر برخی موارد استفاده از هر دوتجهیز نتنها کارایی یک جایگاه را افزایش می دهد بلکهدر کاهش هزینه ها نیز بسیار موثر میباشد
به طور کلی سه نوع جایگاه تخلیه بارگیری جهت تخلیه و بارگیری سیالات وجود دارد.
– جایگاه تخلیه بارگیری جاده ای
– جایگاه تخلیه و بارگیری ریلی (واگنی)
– جایگاه تخلیه بارگیری دریایی
به منظور انجام عملیات تخلیه بارگیری جایگاه های تخلیه و بارگیری بسته به نوع سیال از چندین بخش (ایستگاه) به شرح ذیل تشکیل می شوند
– ایستگاه پمپ و کمپرسور (بسته به نوع سیال)
– شیلنگ یا بازوهای تخلیه و بارگیری (Loading Arms)
– شیرهای قطع اضطراری جریان (Break away valve)
– شیرهای اتصال سریع (Dry coupling)
– تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق
جایگاه های تخلیه و بارگیری (Loading & Unloading Station) در هنگام راه اندازی یک پلنت بسیار مورد توجه قرار می گیرند چرا که داشتن یک جایگاه تخلیه و بارگیری به روز ،کارا و مناسب و با بهره گیری از استانداردهای روز جهانی نتنها در افزایش کارائی و عملکرد پلنت بسیار مهم است بلکه استفاده از تجهیزات به روز میتواند از اتلاف زمان ، انرژی و پول جلوگیری نماید ضمن آنکه در بعضی از موارد با احداث جایگاه غیر استاندارد و یا با به روز ننمودن جایگاه موجود علاوه بر خسارات مالی فراوان اثرات زیست محیطی و حتی خسارات جانی نیز میتواند به همراه دشته باشد.